Råolja

Råolja tas ur berggrunden eller från havsbottens berg. Att utvinna råolja är något som tar tid, dels ska man hitta en lämplig plats genom undersökningar och dels tar det tid att skaffa rätt utrustning och mankraft. Vill ett oljebolag borra efter olja på privatägd mark ska ägarens tillstånd och ibland även kompensation ges.

Petroleum

Den så kallade råoljan, eller petroleum och bergolja som den också benämns för, är en av de mest eftertraktade handelsvarorna någonsin i världen. Efter att råoljan omvandlats i ett oljeraffinaderi till önskad oljeprodukt så väntar världen på att tanka bilen, flygplanet eller att smörja gnisslande dörrar.

Dess bildning

Råolja är inte något som tillverkas över en natt i naturen. Det krävs hundratusentals år för oljan att bildas tack vare att högt tryck omvandlar döda djur, frön och växter till organiskt restmaterial. Processen är komplex men man har idag via olika experiment lyckats skapa olja i laboratorium, i mindre skala. Skulle det visa sig att det gick att framställa olja i stora skalor så skulle säkerligen upptagning av oljan i naturen upphöra till viss eller stor del.

Kemin bakom råoljan

Råoljan består av kol och väte, alltså är det ett kolväte. Råoljan är förstås smutsig av andra föroreningar när den når marknivå, därför filtreras oljan från föroreningar innan den förädlas. Att förtära råolja är direkt hälsovådligt och kan ge kemisk lunginflammation och även cancer i det långa loppet. Barn och vuxna som av någon anledning vistas vid oljeupptagningsområden bör ha adekvat skyddsutrustning och följa säkerhetsföreskrifter. Barn i Sverige får inte jobba med olja i någon form eftersom det betraktas som ett riskfyllt arbete.

Råoljan tillkommer i högst kvantiteter där optimala förhållanden föreligger

Man kan tro att råoljan är något som finns precis överallt, på ett jämlikt fördelat sätt. Inget antagande kunde vara mer felaktigt! Råolja uppstår som mest 3-5 kilometer under jord och med en bergart som har hög permeabilitet (som inte låter oljan sippra iväg) och som tillåter en låg viskositet (lite trögflytande olja). Dessa förhållanden kan människan inte göra mycket åt, utan människan har istället valt att borra efter olja där det tros finna gynnsamma förutsättningar. Idag kan avancerad utrustning med exempelvis ekolod känna av om det kan finnas hålrum med mycket olja i sig. Grävningen måste vara lönsam, det vill säga man gräver aldrig om man inte tror sig få tillbaka det investerade beloppet samt gå med vinst. Därför måste man vara tålmodig som oljegrävare.

Varför heter det råolja?

Att något är rått innebär att det är naturligt och inte förädlat för mänsklig konsumtion. Råoljan är den olja som inte är så praktisk i sitt ursprungliga skick, den måste förädlas för att vi ska kunna nyttja oss av oljan på ett bra och säkert sätt. Det är anledningen till namnet.